Nedeľa, Apríl 18, 2021
internetový obchod
0položiek v košíku
Log In

Prihlásiť

Zabudli ste heslo?

Medzisúčet: 0,00 €

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode www.webstavba24.sk

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru, vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Vymedzenie pojmov

 • Predávajúci – spol. Stavekon s.r.o. , prevádzkovateľ internetového obchodu www.webstavba24.sk
 • Kupujúci – fyzická alebo právnicka osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcím
 • Tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu webstavba24.sk
 • Objednávka – kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

Objednávka tovaru

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.

Kupujúci potvrdením a zaslaním objednávky potvrdzuje expedovanie tovaru od predávajúceho. Aby bola objednávka úspešná, kupujúci si vyberie žiadaný produkt, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých produktov. Ceny produktov si môže kupujúci overiť pri jednotlivých položkách. Pred odoslaním bude vypočítaná celková cena za objednávku.

K cene tovaru Vám budú osobitne pripočítané prepravné náklady, v závislosti od hmotnosti zásielky.

Zrušenie objednávky

Kupujúci aj predávajúci môže bez udania dôvodu zrušiť objednávku kupujúceho až po dohode s predávajúcim. V prípade, že zruší objednávku predávajúci, uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 14-ich kalendárnych dní. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru. Zrušenie objednávky po okamžiku uzavretia kúpnej zmluvy je možné len po dohode predávajúceho a kupujúceho za vzájomne dojednaných podmienok.

Doručenie a doba dodania objednaného tovaru

Dodanie objednaného tovaru bude realizovaná v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho.

Doba dodania tovaru, ak sa tovar nachádza na sklade v Žiline sú 2-3 pracovné dni.

V prípade, ak sa tovar nachádza v centrálnom sklade dodávateľa sú to 3-4 pracovné dni.

Spôsob platby za tovar

Platba za dodávku tovarov a služieb je možné realizoavť nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostná úhrada faktúry prevodom na účet predávajúceho
 • hotovostným vkladom na účet predávajúceho
 • hotovostná platba v pri osobnom odbere z predajne na Bytčickej 89 v Žiline
 • v prípade osobného odberu tovaru zo skladu spol. Sika Slovensko na Rybničnej 38/e v Bratislave-Vajnoroch je podmienkou realizácia prevodu resp. úhrady (odber možný až po pripísaní fin. prostriedkov na účet predávajúceho)

Všetky ceny za tovar, služby a všetky poplatky v internetovom obchode webstavba24.sk sú konečné a uvádzané vrátane DPH (nie sú v nich zahrnuté prepravné náklady)

Všetky  akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, pri zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

Záruka a reklamácie

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. V platnom znení. Poškodenú zásielku je potrebné reklamovať ihneď pri preberaní. Dodaný poškodený tovar alebo nekompletnú zásielku je potrebné reklamovať ihneď po zistení chyby – najlepšie telefonicky resp. e-mailom.

Postup vybavenia reklamácie bude dohodnutý v závislosti od druhu resp. rozsahu chyby. Pri zasielaní náhradného tovaru za uznanú reklamáciu sa už neúčtujú prepravné náklady.

V zmysle ustanovenia §12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby (lehota sa považuje za dodržanú, ak spotrebiteľ dá v posledný deň 14-dňovej lehoty na poštovú prepravu odstúpenia od zmluvy). Tovar je kupujúci – spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal (nepoškodený, neošúchaný, bez mechanického poškodenia, ...).

Tovar a žiadosť o odstúpenie od zmluvy zašlite na našu adresu (Stavekon s.r.o., Bytčická 89, 010 09  Žilina).

Rovnaký postup platí aj pre tovar, ktorý bol osobne vyzdvihnutý z Centrálneho skladu spol. Sika Slovensko na Rybničnej 38/e v Bratislave.

Tovar odporúčame pri doprave poistiť. Neposielajte tovar na dobierku. Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 7 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 7 dní prevodom na váš bankový účet (cca 2-3 dni).

Upozornenie! Nie je možné odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek alebo určený osobitne pre jedného spotrebiteľa (napr. špeciálna RAL epox. stierky, náteru a pod.).

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje na prípad osobného prevzatia tovaru na adrese predávajúceho, ak je tento zakúpený priamo, bez predchádzajúcej objednávky.

b) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti, má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote platia nasledujúce podmienky: 

 • zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu pre vrátenie peňazí (použite formulár na odstúpenie od zmluvy)
 • v prípade už prevzatia tovaru, zašle ho kupujúci na adresu predávajúceho (Stavekon s.r.o., Bytčická 89, 010 09  Žilina)
 • tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a dokladu o kúpe
 • tovar zašle kupujúci doporučene (resp. doručí osobne), nie na dobierku

Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet, a to najneskôr do 7 pracovných dní po prijatí tovaru (avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 7 dní prevodom na váš bankový účet, cca 2-3 dni).

Pri  nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná doba 24 mesiacov je určená len pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí nakupujú tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ). Zákazníkom, ktorí tovar používajú na účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnu dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru pre SR. Pre nákup na IČ poskytujeme záruku 12 mesiacov od zakúpenia tovaru.

Stiahnuť formulár na odstúpenie od zmluvy

Nárok na uplatnenie záruky

Kupujúci má právo uplatniť záruku len na tovar, ktorý vykazuj preukázateľné vady. Tovar musí byť v kompletnom balení s priloženým daňovým dokladom (faktúrou). V prípade uznania reklamácie bude zákazníkovi tovar vymenený za nový kus alebo vada odstránená v záručnej dobe max. do 30 dní od prijatia reklamácie. Pokiaľ tovar nie je dlhodobo skladom, zákazníkovi bude ponúknutý podobný druh tovaru alebo náhrada.

Záruka zaniká v týchto prípadoch

 • Pri nevhodnom umiestnení alebo skladovaní tovaru
 • Pri mechanickom poškodení alebo pri zistení kvapaliny v tovare
 • Pri poškodení živelnou udalosťou a pod.
 • Pri používaní výrobku v rozpore s technickým listom, návodom na použitie alebo na iný účel k akému bol vyrobený
 • Poškodenie spôsobené neodborným zásahom, obsluhou alebo zanedbanou starostlivosťou o tovar

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79  Žilina 1

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

e-mail: za@soi.sk

Ochrana osobných údajov kupujúcich

Predávajúci sa pri spracúvaní osobných údajov riadi zákonom č. 122/213 z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané len za účelom vyhotovenia faktúry a dodania tovaru a sú chránené v zmysle zákona.

Zodpovedná osoba, ktorá zabezpečuje dohľad nad ochranou osobných údajov pri spracúvaní pre spol. STAVEKON s.r.o., je Bc. Anton Meliš.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť.